Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ portálu www.tajomstvochudnutia.sk

Jaroslav Nehaj
Do Baničného 516/7
034 01 Ružomberok

Číslo živnostenského registra 570-13741
Neplátca DPH

e-mail: info @ tajomstvochudnutia.sk
tel.: +421 915 828 504

ďalej len "prevádzkovateľ"

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť:

a) fyzický produkt
b) poskytnutie prístupu k elektronickému obsahu

2.a Predmetom objednávky je fyzický produkt

Fyzickým produktom sa myslí produkt, ktorý si kupujúci objedná z portálu www.tajomstvochudnutia.sk a je možné ho fyzicky doručiť. Jedná sa hlavne o spotrebnú elektroniku a o ďalšie fyzické produkty.

2.b Predmetom objednávky je elektronický obsah

Predmetom objednávky je poskytnutie prístupu k elektronickému obsahu prevádzkovateľom kupujúcemu. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala objednávku z portálu www.tajomstvochudnutia.sk. Kupujúci platbou nezískava autorské práva ani licencie na obsah. Získava iba možnosť obsah sťahovať a pristupovať k nemu. Nie je povolená žiadna úprava ani ďalšie šírenie obsahu. Toto sa týka najmä elektronických kníh ako aj ostatného plateného elektronického obsahu na portáli www.tajomstvochudnutia.sk.

3. Objednávka

Návštevník stránky sa stáva kupujúcim v momente, keď vyplní objednávkový formulár na portáli www.tajomstvochudnutia.sk a odošle objednávku. Týmto aktom tiež súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.

4. Storno objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho po jej odoslaní už nie je možné. Kupujúci objednaním vyjadruje súhlas s nezvratnosťou objednávkového procesu.

Stornovanie objednávky zo strany poskytovateľa je možné jedine v prípade chybne zadaných údajov a to najmä e-mailovej adresy, kde majú byť zaslané prístupové údaje k elektronickému obsahu. V takomto prípade dôjde k vráteniu platby do 30 dní od odoslania objednávky kupujúcim.

5. Platba

Kupujúci má možnosť využiť tieto platobné metódy:

V prípade fyzického produktu:
- platba na dobierku

V prípade elektronického obsahu:
a) platba bankovým prevodom
b) platba platobnou kartou

6. Dodacie podmienky

6.a Dodanie fyzického produktu
Dodanie fyzického produktu prebieha kuriérskou službou na dobierku. Prepravné hradí prevádzkovateľ. Dodanie sa uskutoční do 2 pracovných dní.

6.b Dodanie elektronického obsahu
Po odoslaní objednávky sa začína proces sprístupnenia elektronického obsahu. Kupujúci dostane do ním uvedenej e-mailovej schránky sériu informačných e-mailov. Tieto ho budú informovať o stave objednávky a bude medzi nimi aj e-mail so zálohovou faktúrou, originál faktúrou a tiež e-mail s prístupovými údajmi k elektronickému obsahu.

7. Možnosti reklamácie

7.a Reklamácia fyzického produktu
V prípade poruchy fyzického produktu v rámci jeho záručnej doby (24 mesiacov ak nie je uvedené inak) je potrebné:
- informovať o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom, prípadne telefonicky (0915828504)
- produkt zabaliť a odoslať na adresu:

PENTA SK s.r.o – reklamácie, servis
Stará Ivanská cesta 1/C, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 221 201 179
E-mail: servis@pentask.sk

- Spoločne s produktom zaslať, nákupný doklad s uvedením sériového čísla výrobku (faktúra a dodací list) a podrobný popis závady. Predídete tak prípadným nedorozumeniam ohľadom oprávnenosti reklamácie a prispejete k rýchlejšiemu vybaveniu vašej reklamácie. Tovar zasielajte najlepšie v originálnom obale, riadne zabezpečenom proti nárazu alebo pádu. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru prepravou.

Prevádzkovateľ je povinný k reklamácii sa vyjadriť do 30 dní od prijatia chybného tovaru. Sú 4 možnosti vybavenia reklamácie:

1) Reklamácia bude uznaná a kupujúcemu bude tovar opravený.
2) Reklamácia bude uznaná a kupujúcemu bude zaslaný nový produkt.
3) Reklamácia bude uznaná a kupujúcemu bude vrátená suma za nakúpený tovar.
4) Reklamácia nebude uznaná (v prípade, že kupujúci škodu na produkte zavinil nesprávnym používaním produktu).

7.b Reklamácia elektronického obsahu
Vzhľadom k charakteru predávaných materiálov je tieto možné reklamovať iba v prípade, že neboli dodané vôbec, prípadne, že prístup k elektronickému obsahu nie je z nejakého dôvodu možný. Takýto typ reklamácie sa vždy rieši zaslaním elektronického obsahu alternatívnou cestou, tak aby kupujúci získal bezproblémový prístup k tomuto obsahu. Kupujúci odoslaním objednávky prejavuje to, že je si tohto bodu vedomý a súhlasí s ním.

8. Práva a povinnosti

8.a Fyzický produkt
Prevádzkovateľ je po prijatí objednávky povinný dodať objednaný tovar. Ak sa tak nestane do 30 dní od prijatia objednávky, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a objednávku zrušiť

8.b Prístup k elektronickému obsahu
Prevádzkovateľ je povinný po prijatí objednávky zabezpečiť prístup k elektronickému obsahu kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa objednávky. Prevádzkovateľ je tiež povinný reagovať na prípadné technické zlyhania sprístupnenia obsahu a to do 14 dní od nahlásenia týchto zlyhaní kupujúcim.

Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku prístupu k elektronickému obsahu v prípade, že má podozrenie, že kupujúci bude porušovať autorské práva prevádzkovateľa a to najmä, v prípade podozrenia na šírenie obsahu ďalším osobám.

Kupujúci má právo na vrátenie zaplatenej čiastky, pokiaľ kupujúci nezabezpečí sprístupnenie elektronického obsahu do 14 dní odo dňa objednávky.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.tajomstvochudnutia.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.